CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB poumvalls.cat

IGNASI ROCHE VALLES (EN ENDAVANT EL PROPIETARI) amb domicili a efectes de notificacions a HOMS, 15 CALDES DE MONTBUI amb NIF 46141935W posa a disposició en el seu lloc web poumvalls.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web d'EL PROPIETARI per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI al lloc web poumvalls.cat en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet i es trobi plenament informat.

L'accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.PRIMERA .- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS


1.1 .- La utilització del lloc web d'EL PROPIETARI, no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel lectual etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1 .- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes d'EL PROPIETARI oa tercers.

1.1.2 .- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing ").

1.2 .- EL PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.SEGONA .- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1 .- EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2 .- Els USUARIS, a través de col.laboracions o introducció voluntària de continguts, tant gràfics com escrits, directament o indirectament a través d'enllaços o links sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempt EL PROPIETARI de tota responsabilitat. L'USUARI que introdueixi qualsevol contingut en el lloc web del PROPIETARI manifesta l'absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar d'aquests continguts. L'USUARI també es fa responsable de les opinions introduïdes en el xat i fòrums posats a la seva disposició al lloc web. EL PROPIETARI no serà responsable en cap cas de les opinions abocades en els referits fòrums i podrà retirar o impedir l'accés als USUARIS que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de Jutjats i Tribunals els fets que siguin constitutius d'algun tipus d'il·lícits penal o civil.

2.3 .- EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figuren en poumvalls.cat

A més a través del lloc web del PROPIETARI es posen a disposició de l'usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cada un d'ells. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar de la falta d'exactitud d'aquests continguts i serveis.TERCERA .- RESPONSABILITAT

3.1 .- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1 .- Els errors i incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.1.2 .- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

3.1.3 .- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d'enllaços o links. Així mateix, IGNASI ROCHE VALLES col · laborés i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il.lícita.

3.2 .- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PROPIETARI col · laborés i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il.lícita.QUARTA .- DRETS D'AUTOR I MARCA

El lloc web d'EL PROPIETARI - els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web-es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés d'EL PROPIETARI. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició al lloc web són propietat de l'usuari que afirma a l'enviar la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a l'PROPIETARI.CINQUENA .- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE


Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de GRANOLLERS renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre.SISENA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no impliqués en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI